Volby do školské rady

 

V úterý 11. dubna 2017 proběhly na naší škole volby zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady Gymnázia v Krnově.

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Rada je šestičlenná, přičemž třetina členů je jmenována zřizovatelem (Moravskoslezský kraj), třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáty na členství ve školské radě. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Do Školské rady Gymnázia v Krnově byli za zákonné zástupce žáků zvoleni Ing. Jan Stejskal a Mgr. Petr Juřina.

Hlasovalo 126 voličů (36,52 % oprávněných voličů). Podrobnější zpráva v PDF.

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel školy