Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Stručná informace o projektu
Příjemce dotace a partner projektu
Výstupy, průběžná realizace aktivit projektu
Fotodokumentace

 

Název projektu:
„Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0025
Poskytovatel grantu: Moravskoslezský kraj
Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Zahájení projektu: 1.6.2012
Ukončení projektu: 31.7.2014

Cíle projektu

Obecným cílem projektu, stejně jako cílem celého globálního grantu, je zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Hlavním cílem tohoto projektu je modernizace stávajících vyučovacích metod a zavedení nových metod, postupů, pomůcek a inovativních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. Cílem je zlepšit podmínky ve výuce, zkvalitnit a zatraktivnit výuku, zvýšit tak aktivní zájem žáků o tyto obory a motivovat je k dalšímu studiu přírodovědných oborů na VŠ.

Mezi dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle projektu patří:
– Modernizace a dovybavení multimediálních učeben a laboratoří pro výuku fyziky a chemie o novou interaktivní didaktickou a výpočetní techniku a další vybavení, přístroje a pomůcky potřebné pro zavádění nových názorných praktických metod do výuky.
– Zpracování nových výukových a metodických materiálů pro názornou, didakticky pestřejší výuku fyziky a chemie, jejich ověření a zavedení do výuky.
– Zapojení pedagogů do využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce.
– Zapojení žáků do spolupráce s pedagogy na doplňování vytvořených výukových materiálů o nové informace.
– Zavedení praktických pokusů a odborných exkurzí do běžné teoretické výuky fyziky a chemie.
– Lepší názornost a vyšší vizualizace metod,umožnění hlubšího studia v oblastech, které vyžadují vizuální či praktický přístup,trvalejší charakter získaných znalostí.
– Zavedení nových metod do práce ve volitelných a zájmových aktivitách přírodovědného charakteru, které navazují na povinné předměty.

Hlavní výstupy projektu
– modernizované a dovybavené multimediální učebny a laboratoře fyziky a chemie,
– vytvořené inovativní výukové a metodické materiály zavedené do výuky fyziky a chemie,
– připravené a zrealizované odborné exkurze,
– nové metody, postupy a pomůcky zavedené do výuky fyziky a chemie i návazných volitelných a zájmových aktivit.

Cílová skupina projektu
Cílovou skupinou projektu jsou žáci Gymnázia v Krnově. Do projektu bude zapojeno 300 žáků nižšího a vyššího gymnázia, jejíchž výuka fyziky a chemie bude probíhat v dovybavených multimediálních učebnách a laboratořích a kde budou do výuky zaváděny nové metody, výukové materiály a pomůcky. Zároveň se jedná o žáky pedagogů, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu.
Počet studentů zapojených do projektu byl stanoven kapacitou učeben a laboratoří a počtem tříd, které se v učebnách a laboratořích v rámci týdne vystřídají. Počet osob cílové skupiny je tedy reálný a tento indikátor nebude problém naplnit.
V rámci projektu budou navíc také podpořeni pedagogové přírodovědných předmětů gymnázia (min. 10 osob). Do projektu bude aktivně zapojeno 5 pedagogů metodiků (na DPP), další se zúčastní školení na používání nového elektronického výukového programu a dále se zúčastní závěrečného pracovního workshopu. Na gymnáziu vyučuje celkem 32 pedagogů. Z toho 12 vyučuje přírodovědné předměty a z toho fyziku 4 pedagogové a chemii 2 pedagogové.

Přínos projektu pro cílovou skupinu
– Dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, k zavedení nových zajímavých aktivit, metod, interaktivních výukových materiálů a pomůcek na podporu zájmu žáku o studium přírodovědných předmětů – fyziky a chemie.
– Změní se způsob výuky, zvýší se praktičnost, názornost, zážitkovost ve výuce, což povede ke zvýšení aktivity a badatelského přístupu žáků k učivu.
– Zájem žáků o přírodovědné předměty se zvýší také využitím moderní didaktické a výpočetní techniky v přírodovědných předmětech, přičemž se žáci a učitelé zdokonalí při práci s novými moderními přístroji, pomůckami a interaktivní výukovou technikou.
– Zvýší se zájem žáků o studium technických a přírodovědných oborů na vysokých školách, nedostatek technických kádrů je hrozbou pro ekonomiku.
– Zvýší se zájem žáků o účast v oborových olympiádách, soutěžích, SOČ.
– Vznikne databáze kvalitních odborných www stránek s informacemi z přírodovědných oborů.
– Projektové aktivity podpoří metody týmové práce žáků a aktivní spolupráci žáků a učitelů.

Na konci projektu proběhne dotazníkové šetření žáků, při němž bude ověřeno, zda se po realizaci tohoto projektu zájem o fyziku a chemii zvýšil a zda se oblíbenost fyziky a chemie u žáků díky aktivitám projektu zvýšila. Proběhne srovnání s výsledky dotazníkového šetření oblíbenosti předmětů, které proběhlo při zpracovávání projektu v květnu 2011 – viz příloha.

Aktivity projektu
1. Příprava podmínek pro zavádění inovativních metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky fyziky a chemie
2. Tvorba inovativních výukových materiálů
3. Zavedení nových metod, výukových materiálů a pomůcek do výuky
4. Příprava a realizace odborných exkurzí v rámci výuky fyziky a chemie
5. Zavedení inovativních metod, materiálů a pomůcek do nepovinných aktivit v rámci přírodovědných oborů

Důležité odkazy
Evropský sociální fond v ČR – www.esfcr.cz
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz
NUTS2 Moravskoslezsko – www.nuts2moravskoslezsko.cz