Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Příjemce dotace a partner projektu

Stručná informace o projektu
Příjemce dotace a partner projektu
Výstupy, průběžná realizace aktivit projektu
Fotodokumentace

Příjemce dotace

Občanské sdružení “AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství” bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR 10. června 1997 a tímto dnem zahájilo svoji činnost. AKLUB je stabilní nezisková organizace se sídlem v Krnově. Zaměřujeme se především na celoživotní vzdělávání různých skupin obyvatel.

Odborné zkušenosti příjemce:
– Vytváříme a realizujeme vzdělávací programy pro žáky ZŠ a SŠ a pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Realizujeme rekvalifikační a motivační programy pro rizikové skupiny osob na trhu práce v celém Moravskoslezském kraji: dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby se ZPS, osoby s nízkým vzděláním, osoby nad 50 let, absolventy škol, osoby bez přístřeší. Tyto vzdělávací programy jsou akreditované u MŠMT ČR.
– Realizujeme vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (vlastníme akreditace MPSV) a výcviky pro lektory v různých oblastech.
– V posledních letech jsme vydali několik odborných publikací, např. Různé cesty pomoci – porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova, Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy, Průvodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat atd.

Zkušenosti s řízením projektu a manažerské zkušenosti
AKLUB má dlouholeté teoretické a praktické zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ. V minulosti jsme realizovali řadu projektů podpořených z programu Phare (Phare 2000, 2002, 2003 RLZ) a z programů ESF (OP LLZ a OPVK). Jako partneři jsme se podíleli na projektech Iniciativy EQUAL a máme zkušenosti s partnerstvím v zahraničních projektech. Máme zajištěný kvalitní zkušený tým složený z odborníků na řízení projektů, vedení realizačního týmu, přípravu a realizaci aktivit, naplňování indikátorů, zpracování monitorovacích zpráv, vyúčtování projektu atd.
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství se dlouhodobě věnuje vytváření a realizaci vzdělávacích programů a vzdělávacích materiálů pro všechny věkové skupiny obyvatel.
Cílové skupině žáků a studentů jsme se věnovali a v současné době se věnujeme v našich projektech. Připravujeme a realizujeme také vzdělávací programy pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti a mládež z dětských domovů a programy pro nezaměstnané absolventy škol.
Cílové skupině žáků středních škol jsme se věnovali v minulých letech ve dvou mezinárodních projektech. Prvním byl projekt PETIT, který byl financovaný z programu Socrates a byl zaměřený na vzdělávání rodin v EU. Projekt zahrnoval spolupráci Rumunska, České republiky, Španělska, Německa a Finska. Druhý projekt Metacards byl zaměřen na inovativní metody individuální práce s mladými lidmi a zahrnoval partnerství Velké Británie, Německa, Dánska a ČR.
Realizovali jsme úspěšný projekt Ukaž svůj JAZYK – Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově, podpořený z OPVK. Projekt byl zaměřen na zavedení nových metod do výuky cizích jazyků a cílovou skupinou byli žáci Gymnázia v Krnově.

Kontakt:
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
Chářovská 54
794 01 Krnov

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Poláčková
Tel.: 603 777 058
polackova(zavinac)aklub.org
Odkaz: www.aklub.org

Partner projektu
Gymnázium v Krnově je všeobecně vzdělávací střední škola s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. O dobré kvalitě vzdělávání na Gymnáziu v Krnově svědčí počty studentů každoročně přijatých na vysoké školy. Gymnázium v Krnově má aktivní zájem zvyšovat kvalitu vzdělávání svých žáků modernizací technického a didaktického vybavení školy, zaváděním nových metod, moderních multimediálních technologií, didaktických pomůcek a inovativních výukových materiálů do výuky s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku ve všech oborech, především však v těch, o které je malý zájem a které jsou nejméně oblíbené (fyzika a chemie).
Pedagogové gymnázia mají zájem vzdělávat se ve využívání nových moderních výukových metod a následně je zavádět do výuky. Mají zájem a jsou otevření k vytváření a ověřování inovativních výukových a metodických materiálů. Aktivně se podíleli na zpracování předkládaného projektu.
Dobré jméno Gymnázia Krnov a zájem o realizaci projektů podpořených z ESF, zejména pak o zavádění nových moderních metod a výukových materiálů do výuky, byly před 3 lety hlavními důvody pro navázání partnerské spolupráce AKLUBU s Gymnáziem v Krnově. Společně jsme vypracovali a podali projekt UKAŽ SVŮJ JAZYK – Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově, který byl podpořen a s pozitivním ohlasem a výbornými výsledky realizován.
Vzhledem k úspěšné realizaci projektu a velmi dobré spolupráci žadatele a partnera jsme se rozhodli, že zpracujeme a společně podáme projekt v rámci tohoto kola výzvy a rozšíříme tak naši spolupráci o nové aktivity. Gymnázium Krnov má v projektu nenahraditelnou roli – hlavní projektové aktivity budou realizovány v učebnách a laboratořích gymnázia, do projektu jsou zapojeni pedagogové gymnázia a cílovou skupinou budou žáci nižšího i vyššího Gymnázia v Krnově.
Gymnázium Krnov bude partnerem projektu bez finanční účasti. Partner a žadatel mají v projektu rovnocennou klíčovou roli. Partner se podílí na přípravě a realizaci všech klíčových aktivit projektu a spolu s žadatelem vede projekt k dosažení stanovených cílů a naplnění indikátorů. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou žáci gymnázia a do projektu jsou aktivně zapojeni pedagogové gymnázia, na které má partner přímou vazbu, je partner neodmyslitelnou součástí projektu.

Podíl partnera na projektu:
– Cílovou skupinou projektu je 300 žáků nižšího a vyššího Gymnázia Krnov.
– 5 pedagogů gymnázia zaujme pozice v realizačním týmu: odborný konzultant, pedagog metodik – fyzika 1, pedagog metodik – fyzika 2, pedagog metodik – chemie 1, pedagog metodik – chemie 2.
– Aktivity projektu budou realizovány v prostorách gymnázia, pořízené vybavení, zařízení, materiál, pomůcky budou umístěny v učebnách a laboratořích gymnázia.
– Aktivní účast pedagogů přírodovědných předmětů na přípravě a ověřování inovativních metod a pomůcek ve výuce i v zájmových aktivitách a na vytváření nových výukových materiálů.
– Vytvoření databáze kvalitních odkazů na internetové stránky věnované daným oborům.
– Účast pedagogů na školení k používání nového elektronického výukového programu pro pedagogy, ve kterém si budou nově připravovat materiály pro výuku.
– Příprava a účast na odborných exkurzích.
– Aktivní účast při realizaci všech projektových aktivit, pří naplňování indikátorů a cílů projektu.
– Účast na závěrečném pracovním workshopu pro ostatní pedagogy gymnázia, šíření ověřených výstupů projektu.

Kontakty:
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 2
794 01 Krnov

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Schreier – ředitel školy
Tel: 554 610 664
vladimir.schreier(zavinac)gym-krnov.cz
Odkaz: http://www.gymnasiumkrnov.cz/