Ukaž svůj JAZYK

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

 

Ukaž svůj JAZYK

Stručná informace o projektu

Název projektu:
„Ukaž svůj JAZYK – Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově“.

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.07/11.0123

Poskytovatel grantu:
Moravskoslezský kraj

Operační program:
Vzdělávání a konkurenceschopnost

Název globálního grantu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Zahájení projektu:
1.11.2008

Ukončení projektu:
31.8.2011

Partner projektu – Gymnázium Krnov http://www.gymnasiumkrnov.cz/

Stručná informace o projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je zavedení nových
metod výuky cizích jazyků na Gymnáziu v Krnově.

Výstupem projektu bude udržitelný
interaktivní jazykový vzdělávací program, jehož obsahem jsou tři moduly:

1. Kontakt

V rámci modulu “kontakt” bude navázán kontakt se studenty jiné školy v rámci EU, kteří se učí stejný cizí jazyk. Studenti z různých zemí budou prostřednictvím internetových aplikací v rámci tohoto modulu komunikovat a společně řešit úkoly v cizím jazyce, čímž se nejen naučí cizí jazyk aktivně používat, ale získají i obecný přehled.

2. E-learning

Vytvoření e-lerningových kurzů v prostředí Moodle. Moodle je e-learningová platforma u nás i v zahraničí běžně používaná ve vzdělávání. Prostřednictvím těchto e-learningových kurzů se studenti interaktivní formou naučí samostatně řešit úkoly v cizím jazyce a také používat PC při učení se jazykům.

3. Konverzace

Na pravidelných konverzačních hodinách bude prostřednictvím internetových aplikací (web konference) přítomen rodilý mluvčí v daném jazyce, který bude se studenty konverzovat a navzájem se uvidí. Prostřednictvím tohoto modulu se studenti naučí jazyk používat v praxi, naučí se poslouchat a komunikovat s rodilým mluvčím a praktická konverzace rozšíří i jejich všeobecný rozhled a znalosti reálií cizích zemí. Diskuzi budou moderovat učitelé cizích jazyků.

Vzdělávací program bude připraven pro 4 jazyky. V první fázi bude realizován vzdělávací program v jazyce anglickém a francouzském (pro školní rok 2009/2010) a ve druhé fázi se přidají jazyky španělský a německý (školní rok 2010/2011). Při přípravě a realizaci výše uvedených modulů budeme spolupracovat se školami v zahraničí, které mají s tímto typem výuky
zkušenosti a které disponují pedagogy – rodilými mluvčími pro jednotlivé jazyky. Jedná se o SCVO Talen Antwerpen, Belgie, Savo Vocational College Kuopio, Finsko a Volkshochschule Passau ze SRN. S těmito školami spolupracujeme již dlouhodobě a potvrdily nám, že mají o tento typ spolupráce zájem.

Cílová skupina projektu

Primární cílovou skupinou jsou studenti Gymnázia v Krnově. Gymnázium v Krnově má celkem 458 studentů. Z toho 229 jich studuje v osmiletém a 229 v čtyřletém studijním programu. Na gymnáziu studuje 183 chlapců a 275 děvčat.

Do projektu bude zapojeno 300 studentů z Gymnázia v Krnově, z toho 100 chlapců a 200 děvčat.

Studenti se v rámci výuky učí cizím jazykům. Pro aktivní používání jazyka je důležitý kontakt s jazykem a jeho praktické používání v každodenním životě. Vzhledem k poloze a velikosti města Krnov je problematické a prakticky nemožné mít v hodinách jazyků rodilé mluvčí. Studenti mají základy gramatiky a slovní zásoby, ale nemají možnost trénovat konverzaci s lidmi, kteří tímto jazykem běžně mluví. Vzdělávací program umožní studentům získat praktické jazykové dovednosti.

Proto je e-learning a aktivní kontakt s rodilými mluvčími prostřednictvím internetu vhodným a efektivním řešením pro praktické setkání studentů s jazykem, který studují.

Sekundární cílovou skupinou jsou 4 učitelé jazyků na Gymnáziu v Krnově.

Učitelé se naučí používat nové technologie a nástroje pro výuku jazyků, což povede ke zkvalitnění výuky jazyků. V rámci programu si vytvoří elektronickou databázi atraktivních e-learningových materiálů pro svou práci.

Přínos projektu pro cílovou skupinu

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu studentů Krnovského gymnázia je zlepšení možností využití cizího jazyka, který studují, prostřednictvím zavedení nového vzdělávacího modulu, zlepšení kvality jeho výuky a také motivace studentů pro další studium cizích jazyků.

Program rozvíjí všechny klíčové kompetence studentů definované na metodickém portálu MŠMT pro jazykové vzdělávání na gymnáziích:

Kompetence k učení

Studenti si osvojí efektivní strategie vedoucí ke zvládnutí CJ.

Kompetence k řešení problémů

Studenti se naučí pracovat s různými typy cvičení, naučí se vyhledávat informace z různých zdrojů včetně komunikace s lidmi v cizích zemích, vyhodnocovat je a zpracovávat.

Kompetence komunikativní

Každé mluvení, byť i s chybami a neobratnostmi, je lepší, než pasivní mlčení. Studentům proto vytvoříme dostatečné množství komunikativních situací, kde budou “nuceni” vyjadřovat samostatně svůj názor, svoje mínění a myšlenky.

Kompetence sociální a personální

Náš vzdělávací program zahrnuje všechny sociální formy práce a efektivně je střídá – frontální práce, práce v týmu, práce jednotlivce. Při komunikaci se studenty a učiteli jiných zemí se studenti naučí diskutovat o různých oblastech života v jiných zemích, což vede nejen ke zlepšení při používání CJ, ale i pro zlepšení všeobecného přehledu studentů.

Kompetence občanské

Studenti si prostřednictvím CJ uvědomí vlastní identitu. Například v situaci, kdy seznamují cizince se svou zemí, s památkami, kulturou, životním prostředím, s městem, v němž žijí, se školou, rodinou. Prostřednictvím internetu a aktivního kontaktu se studenty jiných zemí mohou studenti sledovat aktivity jiných škol v oblasti problémů životního prostředí, ochrany zdraví, boje proti návykovým látkám – mohou být pro ně inspirací i k vlastním aktivitám.

Kompetence pracovní

Nesmírně důležité je vedení studentů k samostatné práci s materiály podporujícími výuku CJ – práce s e-learningovými aplikacemi, slovníky, gramatickými příručkami.

Aktivity projektu

1. Projektový management

2. Příprava a tvorba vzdělávacího programu

3. Realizace vzdělávacího programu – anglický jazyk

4. Realizace vzdělávacího programu – francouzský jazyk

5. Realizace vzdělávacího programu – španělský jazyk

6. Realizace vzdělávacího programu – německý jazyk

7. Zahraniční spolupráce se školami

8. Příprava technického zázemí pro realizaci

Důležité odkazy

Evropský sociální fond v ČR – www.esfcr.cz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

NUTS2 Moravskoslezsko – www.nuts2moravskoslezsko.cz/

Partner projektu

Partnerem projektu je Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Gymnázium v Krnově je jediným gymnáziem a zároveň největší školou na Krnovsku. Gymnázium v Krnově má za sebou více než 120 let práce s cílovou skupinou a je všeobecně vzdělávací střední školou s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. Dále je připravuje pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Všeobecné vzdělání je zajišťováno plněním charakteristik a cílů na základě příslušných učebních plánů. Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu.

Výsledky statistik o přijetí studentů na vysoké školy dokazují, že je Gymnázium v Krnově školou kvalitní.

Výše uvedená fakta jsou hlavními důvody pro navázání partnerské spolupráce s Gymnáziem v Krnově na zavedení jazykového programu, který je předmětem našeho společného projektu. Tento projekt je prvním společným projektem AKLUBU Centra vzdělávání a poradenství a Gymnázia v Krnově a věříme, že není projektem posledním a že navázané partnerství vyústí do další spolupráce.

Partner hraje v projektu rovnocenně klíčovou roli jako realizátor. Partner se podílí na všech realizovaných aktivitách a spolu s realizátorem vede projekt k dosažení stanovených cílů. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou studenti Gymnázia v Krnově, na které má partner přímou vazbu, je partner neodmyslitelnou součástí projektu.

Podíl partnera na projektu:

1. Aktivní účast při řízení projektu.

2. Aktivní účast při přípravě vzdělávacího programu.

3. Program bude aplikován na Gymnáziu v Krnově.

4. Aktivní podíl na naplnění indikátorů projektu.

Odkaz na stránky Gymnázia: http://www.gymnasiumkrnov.cz/

Realizátor projektu a příjemce dotace

Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je občanské sdružení AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR 10. června 1997 a tímto dnem zahájilo svoji činnost. AKLUB je stabilní nezisková organizace se sídlem v Krnově. Zaměřujeme se především na rozvoj a realizaci vzdělávacích programů pro všechny věkové skupiny obyvatel s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce.

Odborné zkušenosti žadatele
– – –
AKLUB se dlouhodobě věnuje vytváření a realizaci vzdělávacích programů pro všechny věkové skupiny obyvatel.
– – –
Vyvíjíme a realizujeme vzdělávací programy pro studenty středních škol a učilišť s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Realizovali jsme vzdělávací programy pro děti z dětských domovů a programy pro absolventy škol. Cílové skupině studentů středních škol se věnujeme aktuálně ve výše popsaném projektu s Gymnáziem Krnov a v projektu PETIT, který je financovaný z programu Socrates a je zaměřený na vzdělávání rodin. Projekt zahrnuje spolupráci Rumunska, České Republiky, Španělska, Německa a Finska. Dále připravujeme vzdělávací projekty se základními školami v Krnově.
– – –
AKLUB realizuje rekvalifikační a motivační vzdělávací programy pro rizikové skupiny osob na trhu práce v celém Moravskoslezském kraji: dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby se změněnou pracovní schopností, osoby s nízkým vzděláním, osoby nad 50 let, absolventy škol, osoby bez přístřeší. Tyto vzdělávací programy jsou akreditované u MŠMT ČR.
– – –
Realizujeme vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (vlastníme akreditace MPSV).
– – –
V průběhu posledních let jsme vyškolili více než 500 osob a vydali jsme několik odborných publikací, např. Různé cesty pomoci – porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova, Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy, Průvodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat atd.

Zkušenosti s řízením projektu a manažerské zkušenosti

AKLUB má bohaté teoretické a praktické zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ. V minulosti jsme realizovali řadu projektů podpořených z programu Phare (Phare 2000, 2002, 2003 RLZ) a z ESF (projekty zaměřené na posílení aktivní politiky zaměstnanosti, na integraci specifických skupin ohrožených sociální exkluzí). Jako partneři jsme se podíleli na projektech Iniciativy EQUAL a máme zkušenosti s partnerstvím v zahraničních projektech. Máme zajištěný kvalitní zkušený tým složený z odborníků na řízení projektů, vedení realizačního týmu, přípravu a realizaci aktivit, zpracování monitorovacích zpráv, vyúčtování.

Kontakt:
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
Chářovská 54
794 01 Krnov
Tel.: 554 618 000
Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Richter
Odkaz: www.aklub.org

Výstupy, průběžná realizace aktivit projektu

Aktivita 1 – Projektový management

Doba realizace: 11/2008 – 8/2011.
Předmětem a hlavní náplní aktivity je efektivní řízení projektu. Aktivita je realizována od prvního do posledního měsíce realizace projektu. Postupně jsou naplňovány tyto cíle aktivity:
1. Byly stanoveny zásady projektového řízení, které jsou při realizaci projektu uplatňovány.
2. Realizační tým projektu postupně plní své úkoly dle časového harmonogramu aktivit projektu a směřuje k úspěšnému naplnění projektových indikátorů.
3. Byly stanoveny postupy pro finanční řízení projektu, za které zodpovídá projektový manažer a ekonom-účetní.
4. Realizace projektu je monitorována a pravidelně hodnocena:
– činnost realizačního týmu a partnera,
– dodržování obsahu a časového harmonogramu aktivit,
– dosažení stanovených výstupů a výsledků,
– spokojenost účastníků cílové skupiny,
– naplňování horizontálních témat,
– plnění pravidel publicity projektu.

V průběhu projektu jsou postupně prováděny následující způsoby monitoringu:
– probíhají pravidelné porady realizačního týmu,
– průběžně jsou sledovány a hodnoceny aktivity projektu a čerpání rozpočtu v rámci zasílaní průběžných a závěrečné monitorovací zprávy,
– bude sestavena databáze osob cílové skupiny (jméno, příjmení, podpis),
– získané znalosti studentů budou ověřeny formou testů po ukončení vzdělávacího programu v jednotlivých skupinách,
– spokojenost studentů s realizovaným programem bude hodnocena formou hodnotících dotazníků – zpětná vazba,
– celkový audit projektu bude v závěru proveden nezávislým nestranným auditorem.

5. Na zpracování průběžných monitorovacích zpráv se podílí celý realizační tým.
6. V závěru projektu bude proveden audit projektu.

V rámci této aktivity probíhá publicita projektu:
– Na stránkách www.aklub.org a na stránkách Gymnázia Krnov byla založená nová sekce pro tento projekt a vloženy základní informace o projektu. Informace o projektu jsou postupně doplňovány a aktualizovány.
– Informace o projektu a jeho podpoře uvádíme na všech informačních a komunikačních materiálech.
– Ve vstupních prostorách naší organizace a na dveřích projektové kanceláře je umístěna cedule s informacemi o podpoře projektu z ESF a z rozpočtu ČR.
– Ve vybavené učebně gymnázia určené pro realizaci tohoto projektu je umístěna informační deska s informacemi o projektu a o podpoře z ESF a z rozpočtu ČR.
– Všem účastníkům projektu je a bude projektovým týmem prezentována podpora tohoto projektu z ESF a z rozpočtu ČR.
– Na adrese www.ukazsvujjazyk.cz bude v následujících obdobích prezentována nově vytvořená Moodle-e-learningová platforma.
– V únoru 2010 vyšly v regionálním tisku Krnovské listy a Krnovský region články o realizovaném projektu.
– Byly dokoupeny vlaječky EU a fólie s logy, které jsou využívány při jednáních v rámci projektu, a dále propisky s logy poskytovatele podpory, které jsou postupně distribuovány osobám cílové skupiny.

Celý projektový tým usiluje o úspěšnou realizaci projektu, o bezproblémový průběh aktivit projektu, o dosažení kvalitních výstupů a výsledků a o naplnění stanovených indikátorů.

Aktivita 1 probíhá v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly se postupně plní.

Aktivita 2 – Příprava a tvorba vzdělávacího programu
Doba realizace: 12/2008 – 6/2011.
Cílem této aktivity je připravit jazykový vzdělávací program v jazyce anglickém, francouzském, španělském a německém. Tento program umožní studentům Gymnázia v Krnově jedinečným způsobem komunikovat se studenty jiných zemí, kteří se učí stejný jazyk a s rodilými mluvčími prostřednictvím internetových audio-video přenosů. Program umožní navázat spolupráci se zahraničními školami a výrazně zlepší jazykové dovednosti studentů.
Postupně zpracováváme 3 moduly, které budou připraveny k ověření v dalších fázích projektu:
Modul Kontakt je výukový modul pro spolupráci a komunikaci s jinými studenty ze zemí EU, kteří se učí stejný jazyk. Studenti budou vzájemně diskutovat prostřednictvím internetových komunikačních programů na připravená témata vybraná z obsahové struktury jednotlivých jazykových programů – viz Příloha č. 1.
– S oslovenými zahraničními školami domlouváme konkrétní podmínky spolupráce, v rámci všech jazyků pro školní rok 2010/2011.
Modul E-learning je výukový modul pro naučení se používat výpočetní techniku při studiu jazyka.
– Vytvořili jsme 4 obsahové struktury e-learningových jazykových programů pro jednotlivé jazyky podle tématických okruhů – viz Příloha č. 1.
– Postupně vyhledáváme, třídíme, zpracováváme podklady a materiály (cvičení, texty, křížovky, poslechy, slovíčka, hříčky, doplňovačky, rozhovory atd.) pro dílčí tématické okruhy v jednotlivých jazycích, které jsou postupně zpracovány v programu Moodle do e-learningových aplikací. Tyto aplikace jsou postupně ověřovány, upravovány, doplňovány a využívány při výuce v jazyce anglickém a francouzském. Program v dalších dvou jazycích se zpracovává a sestavuje, bude ověřován ve školním roce 2010/2011.
– E-learningový program je zpracováván na www.ukazsvujjazyk.cz.
V rámci této aktivity proběhlo 5 bloků kurzu Používání programu Moodle a e-learningových aplikací – viz fotodokumentace. Kurz byl určen všem členům týmu, kteří se podílí na vytváření programu a budou program v budoucnu používat při jazykové výuce.
Modul Komunikace je výukový modul, při kterém si studenti v praxi při internetových audio-video přenosech vyzkouší svoji schopnost jazyk aktivně používat a získají také všeobecný přehled o zemích EU v diskuzích se studenty z jiných zemí. Jedná se o sociálně zprostředkovanou výuku, o vzájemné učení se formou diskuse.
– Domlouváme spolupráci s jazykovými školami v zahraničí a jejich jazykovými lektory, kteří povedou diskuse se studenty Gymnázia na předem zvolená témata.
– Ve školním roce 2010/2011 probíhaly konverzační hodiny s rodilou mluvčí Anne Fox ve všech jazykových skupinách AJ a FJ zapojených do projektu na předem stanovená témata.
– V následujícím školním roce povedou konverzační hodiny noví rodilí mluvčí ve všech 4 jazycích.
Ve školním roce 2010/2011 bude celý program ověřován, upravován a doplňován v rámci výuky v jazyce anglickém, francouzském, německém a španělském.
Na konci školního roku 2009/2010 proběhlo dotazníkové hodnocení studentů k používání nových metod ve výuce cizích jazyků a k využívání nově vybavené učebny pro výuku cizích jazyků na Gymnáziu v Krnově. Dotazování se zúčastnilo 162 studentů a odpovídali na následující otázky:
– Jak jste spokojeni s novou učebnou?
– Jak se Vám líbí metoda konverzace s rodilou mluvčí?
– Jak jste spokojeni s rodilou mluvčí Anne Fox?
– Jak hodnotíte používání počítačů a internetu ve výuce cizího jazyka?
– Jak hodnotíte používání nové metody e-learningu ve výuce cizího jazyka?
– Myslíte, že je tento projekt přínosný pro Vaši školu?

Výsledky dotazníkového hodnocení jsou zpracovány v samostatném dokumentu – viz Příloha č. 2.
Aktivita 2 probíhá v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly se postupně plní. Výstupy budou dokončeny v dalších fázích projektu.

Aktivita 3 – Realizace vzdělávacího programu – anglický jazyk
Doba realizace: 9/2009 – 6/2011.
Cílem aktivity je ověřit a realizovat v rámci jazykové výuky na Gymnáziu v Krnově 3 moduly vytvořeného vzdělávacího programu pro anglický jazyk.
– Od října 2009 jsou postupně realizovány a ověřovány všechny připravené moduly v jednotlivých jazykových skupinách v rámci výuky na gymnáziu. Moduly jsou a budou na základě ověření v praxi dále upravovány a doplňovány.
– Postupně probíhaly konverzace s Anne Fox na předem stanovená témata ve všech skupinách AJ zapojených do projektu. Konverzace pro tento školní rok byly vyčerpány a v následujícím školním roce povede konverzace nový rodilý mluvčí. Nezbytnou součástí úspěšných konverzací je kvalitně vybavená učebna s vysokorychlostním internetovým připojením.
– Metoda konverzace s rodilou mluvčí je hodnocena studenty i lektory jako velmi přínosná a zajímavá: v hodnotících dotaznících si studenti pochvalují zejména výborné komunikační a konverzační schopnosti rodilé mluvčí a její srozumitelnou výslovnost, dále pak vysokou kvalitu internetového audio – video přenosů, a vybavenost učebny.
– V jednotlivých skupinách dále probíhá postupné ověřování e-learningových programů v Moodlu. Program je umístěn na www.ukazsvujjazyk.cz, je postupně doplňován a upravován a bude dále ověřován ve školním roce 2010/2011.
– Na konci školního roku proběhlo dotazníkové hodnocení probíhajících projektových aktivit ve výuce cizích jazyků ze strany studentů i lektorů.
Aktivita 3 probíhá v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly se postupně plní.

Aktivita 4 – Realizace vzdělávacího programu – francouzský jazyk
Doba realizace: 9/2009 – 6/2011.
Cílem aktivity je postupně ověřit a realizovat v rámci jazykové výuky na gymnáziu v Krnově 3 moduly vytvořeného vzdělávacího programu pro francouzský jazyk.
– Od října 2009 jsou postupně realizovány a ověřovány všechny připravené moduly v jednotlivých jazykových skupinách. Moduly jsou a budou na základě ověření v praxi dále upravovány a doplňovány.
– Konverzace ve francouzštině vede rodilá mluvčí a zároveň jazyková lektorka Anne Fox a pro školní rok 2009/2010 byly vyčerpány.
– Metoda konverzace s rodilou mluvčí je hodnocena studenty i lektory jako velmi přínosná a zajímavá: v hodnotících dotaznících si studenti pochvalují zejména výborné komunikační a konverzační schopnosti rodilé mluvčí a její srozumitelnou výslovnost, dále pak vysokou kvalitu internetových audio – video přenosů, a vybavenost učebny.
– V jednotlivých skupinách FJ probíhá postupné ověřování e-learningových programů v Moodlu. Program je umístěn na www.ukazsvujjazyk.cz. Ve školním roce 2010/2011 bude program dále doplňován a ověřován v dalších skupinách výuky francouzštiny.
– Na konci školního roku proběhlo dotazníkové hodnocení probíhajících projektových aktivit ve výuce cizích jazyků ze strany studentů i lektorů.

Aktivita 4 probíhá v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly se postupně plní.

Aktivita 7 – Zahraniční spolupráce se školami
Doba realizace: 1/2009 – 8/2011.
Cílem této aktivity je oslovit jiné školy v zemích EU, nabídnout jim účast v projektu a navázat spolupráci v rámci výuky cizích jazyků.
– Byla domluvena trvalá spolupráce s rodilou mluvčí a zároveň jazykovou lektorkou Anne Fox, která ovládá angličtinu a francouzštinu, pro školní rok 2009/2010. Postupně proběhly ve všech jazykových skupinách zapojených do projektu konverzační hodiny na předem stanovená témata. Konverzace mají velký pozitivní ohlas ze strany studentů i lektorů. Pro školní rok 2010/2011 se domlouvají noví rodilí mluvčí pro všechny 4 jazyky.
– Praktická spolupráce bude probíhat v rámci modulu Kontakt, kde žáci z jiné země, kteří se učí stejný jazyk, budou prostřednictvím internetových aplikací spolu navzájem komunikovat a řešit společně úkoly. Pro školní rok 2010/2011 se domlouvá spolupráce s gymnáziem v Maďarsku a dalšími školami.
– Další spolupráce probíhá v rámci modulu E-learning. Využíváme zkušeností, materiálů a odkazů poskytnutých zástupci spolupracujících škol.
– Výstupem aktivity bude databáze oslovených škol v zahraničí a portfolio pedagogů, rodilých mluvčích pro konverzační hodiny. Tyto databáze jsou postupně zpracovávány.

Aktivita 7 probíhá v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly se postupně plní. Výstupy budou dokončeny v dalších fázích projektu.

Aktivita 8 – Příprava technického zázemí pro realizaci
Doba realizace: 12/2008 – 8/2009.
V rámci této aktivity byla připravená jazyková počítačová učebna na Gymnáziu v Krnově. Tato učebna je špičkově vybavená pro video a audio internetové přenosy s rodilými mluvčími se zahraničí při konverzačních hodinách se studenty Gymnázia, pro konverzační hodiny se studenty z jiných zemí a pro používání e-learningových jazykových vzdělávacích programů.
– Nábytek do učebny byl dodán a zkompletován v měsíci srpnu 2009.
– Dne 14.7.2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na Technické vybavení učebny. Zvítězila firma Pro-Line comp s.r.o., která předala zadavateli vybavenou učebnu 31.8.2009.

Od září 2009 je do učebny připojen vysokorychlostní internet a byla zde zahájena jazyková výuka.

Aktivita 8 proběhla v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu a všechny stanovené cíle a úkoly byly splněny.

Používání programu Moodle a e-learningových aplikací.

Fotodokumentace:

 

Úvodní jednání projektového týmu:

Kurz používání programu Moodle:

Příprava a zařizování učebny na Gymnáziu:

Jazyková výuka na Gymnáziu:

Konverzace s rodilou mluvčí:

Výuka francouzštiny 2009/2010

Jednání týmu na konci školního roku 2009/2010