Český jazyk 1. ročník

OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY – 1. ročník
I. Jazyk
  1. Vývoj českého jazyka. Útvary českého jazyka
  2. Psaní slov přejatých
  3. Stavba slova a tvoření slov. Pravopis souvisící se stavbou slova a tvořením slov
  4. Význam slov (slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy)
  5. Tvarosloví (určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií)
  6. Skladba (větná stavba, souvětí podřadné, souvětí souřadné, větné členy)
II. Sloh a komunikace
  1. Slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních oblastech a situacích
  2. Rozlišování základních slohových útvarů (vypravování, popis, charakteristika, úvaha, …)
III. Literatura
  1. Znalosti o vývoji literatury v rozsahu učiva ZŠ
  2. Významní autoři literatury pro děti a mládež