Český jazyk prima

OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY – prima
I. Jazyk
  • Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách
  • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
  • Koncovky podstatných jmen
  • Koncovky přídavných jmen
  • Koncovky přítomných tvarů sloves
  • Koncovky příčestí minulého
 1. Skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně
 2. Párové souhlásky na konci a uvnitř slov
 3. Skupiny souhlásek
 4. Předložky s, z
 5. Předpony s-, z-, vz-
 6. Psaní u, ú, ů
 7. Tvarosloví – určování slovních druhů
 8. Určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a přídavných jmen
 9. Určování mluvnických kategorií u sloves (osoba, číslo, způsob, čas)
 10. Stavba slova
 11. Základní větné členy
II. Literatura
 1. Autoři dětské literatury
 2. Základní literární žánry (pohádka, pověst, báje, příběh s dětským hrdinou)