Matematika 1. ročník

OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY – 1. ročník
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
 • přirozená čísla – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti, slovní úlohy na dělitelnost přirozených čísel
 • celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, početní operace s celými čísly
 • racionální čísla (desetinná čísla a zlomky) – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek, převod zlomků a desetinných čísel navzájem, úprava zlomků, početní operace se zlomky
 • poměr – měřítko map, plánů, úměra, trojčlenka
 • procenta – procento, promile, základ, procentová část, počet procent, jednoduché úrokování, slovní úlohy
 • mocniny a odmocniny – druhá mocnina, určení druhé mocniny zpaměti, násobením, kalkulátorem, druhá odmocnina, určení druhé odmocniny z nezáporného čísla
 • výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny, početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, dělení jednočlenem), rozklad mnohočlenů na součin (vytýkáním, vzorci (a ± b)2, a2 – b2)
 • rovnice – ekvivalentní úpravy, lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací, substituční – dosazovací), matematizace reálných situací a jejich řešení pomocí rovnic, soustav rovnic
 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 • závislosti a data – příklady závislosti z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky, četnosti znaku, aritmetický průměr
 • funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce, vyjádření funkčního vztahu tabulkou, rovnicí, grafem
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 • rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, pravidelné mnohoúhelníky, obsah a obvod základních rovinných útvarů
 • vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost, věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
 • metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
 • prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol, objem a povrch těles
 • konstrukční úlohy – množiny bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
 • číselné a logické řady
 • číselné a obrázkové analogie
 • logické a netradiční geometrické úlohy

 

Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání , VÚP Praha 2007.