OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY – prima
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 • obor přirozených čísel
 • zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
 • násobilka
 • vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
 • písemné algoritmy početních operací
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 • závislosti a jejich vlastnosti
 • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 • základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
 • základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
 • délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
 • obvod a obsah obrazce
 • osově souměrné útvary
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
 • slovní úlohy
 • číselné a obrázkové řady
 • magické čtverce
 • prostorová představivost

Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠ , Praha 2007.