Školská rada při Gymnáziu v Krnově

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Hlavní úkoly školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve středních školách,
  4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Výsledky voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady, které proběhly dne 11. 04. 2017.

V Krnově dne 20. 04. 2017

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel gymnázia

 

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje proběhnou 18. 11. 2014 volby posledních zástupců do školské rady organizace Gymnázium, Krnov, příspěvkové organizace.

Rada kraje svým usnesením č. 48/3583 ze dne 15. 7. 2014 jmenovala dnem 1. 9. 2014 do školské rady Gymnázia v Krnově prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr. h. c. a Ing. Pavlínu Říhovou.

Dne 1. 9. 2014 zvolili pedagogičtí pracovníci školy do rady s účinností od 1. 1. 2015 RNDr. Jarmilu Moravcovou a Mgr. Miroslava Indráka.

Výsledky voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady, které proběhly dne 18. 11. 2014.

V Krnově dne 26. 11. 2014

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel gymnázia

 

17.10.2014
Zápis o projednání dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014″ ve formátu PDF.