Školská rada při Gymnáziu v Krnově

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Hlavní úkoly školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve středních školách,
  4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád školské rady nabývající účinnosti dnem 27. září 2017.

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. září 2017.

Zápis z jednání školské rady ze dne 28. srpna 2017.

Výsledky voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady, které proběhly dne 11. 04. 2017.

Zápis z jednání školské rady ze dne 28. března 2019.

Zápis z jednání školské rady ze dne 1. září 2019.

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. října 2019.